Trycksaker

Så här går det till vid tryck­saks­beställ­ning…

• Vi träf­fas och diskuter­ar ditt pro­jekt (ingen deb­i­ter­ing)
• Är vi överens om att gå vidare utar­be­tar vi ett förslag och pre­sen­ter­ar
en s.k. dum­mie – en idéskiss
• När vi har alla förut­sät­tningar klara, tar vi in offer­t­er från tryck­erier
och andra ev. medar­betare
• Du får en offert
• Vid god­känd idéskiss och offert bör­jar vi pro­duc­era din tryck­sak
• Vi stäm­mer regel­bun­det av med dig under pro­duk­tio­nens gång
• Vi pre­sen­ter­ar ett provtryck för god­kän­nande och bestäm­mer lever­ans­dag
• Vid större beställ­ningar begär vi bankgaran­ti och 30% vid god­känt förslag

Dead­lines är heli­ga för oss.
Offer­erat pris gäller om förut­sät­tningar­na 
inte ändras under pro­duk­tio­nen.